Latest News

TEACHTAIREACHT LÁ FHÉILE PÁDRAIG 2014

Posted on 03/13/14, at 12:24

TEACHTAIREACHT LÁ FHÉILE PÁDRAIG 2014

Tá an-áthas orm beannachtaí na Féile Pádraig a sheoladh chuig muintir na hÉireann agus chuig ár muintir agus ár gcairde ar fud an domhain.

Tá an seachtú lá déag de Mhárta ar an lá a gcuimhnimid ar Naomh Pádraig agus ar na cúinsí fíordhúshlánacha a bhain lena theacht go hÉirinn. In ainneoin gur Bhriotanach-Rómhánach a tháinig go hÉirinn mar sclábhaí a bhí ann, thug Pádraig maithiúnas dóibh siúd a ghabh é agus ghlac sé leis na hÉireannaigh ar bhuail sé leo mar chuid dá phobal féin. Cuimhnimid ar an acmhainn bhunathraithe chun feabhais a bhí ina spiorad maiteachais agus mórchroíoch. Ba é an spiorad mórchroíoch sin an chúis gur ghlacamar Pádraig chugainn féin mar ár n-éarlamh ionúin. Ó shin i leith samhlaimid leagan cuimsitheach agus fíréanta den Éireannachas nuair a smaoinimid ar a ainm agus béim á leagan ar an dualgas agus ar ghairdeas na haíochta

Tá súil agam go ndéanfaimidne, a chaithfidh Lá Fhéile Pádraig in Éirinn i gcuideachta ár gclann agus ár gcairde, ceangal idir a cheiliúradh agus na gnéithe doimhne fíréanta sin de shaol na hÉireann a roinnimid eadrainn agus a bhfuilimid bródúil astu – ár gceol, ár gcultúr, ár spóirt, ár gcomhshaol nádúrtha agus ár saol pobail saibhir.

Le blianta beag anuas, tá méadú tagtha ar líon agus ar chineál ócáidí ceiliúrtha Lá Fhéile Pádraig, rud a chuidíonn le rannpháirtíocht na bpobal éagsúil, ar cuid de ghréasán casta ár saoil iad. Léiríonn an iliomad mórshiúlta a bhíonn ar siúl ar fud na tíre bród ár saoránach ina mbaile dúchais; is léiriú luachmhar iad ar dhlúthchomhar an phobail agus tá ár rannpháirtíocht agus ár dtacaíocht tuillte acu.

Is comhartha ar theacht an earraigh Lá Fhéile Pádraig chomh maith, séasúr na hathnuachana a bhfuil fáilte mhór roimhe tar éis aimsir dhian na seachtainí beaga atá caite agus an scrios atá ina thoradh air. Ba luachmhar do Phádraig an cúram tréadach agus an dlúthchomhar daonna agus bhí na tréithe sin le tabhairt faoi deara agus baill na seirbhísí éigeandála, oibrithe na n-údarás áitiúil agus comharsana maithe ag freastal orthu siúd a bhí buailte ag na stoirmeacha agus ag na tuilte. Ba léiriú é ar an ardú meanman a thagann as spiorad an mhuintearais agus an chairdis a thaispeáin Naomh Pádraig le linn a shaoil féin agus a shainíonn fós braistint an chomhair inár bpobail inniu.

Agus muid ag smaoineamh ar shaol iontach Naomh Pádraig, smaoinimid gur gné thábhachtach fós é téama na himirce inár scéal náisiúnta. Tá ról tábhachtach i gcónaí aige inár sonrú mar shochaí agus mar phobal. Inniu déanaimid ceiliúradh ar an bhfine Ghaelach scaipthe agus éagsúil, a bhfuil ceangal dlúth againn leo fós trínár stair agus ár n-oidhreacht chultúrtha. Táimid buíoch díobh as a bhfuil á dhéanamh acu chun an oidhreacht sin a choimeád beo i dtíortha a ndídine trasna an domhain, chomh maith lena suim i leas agus i bhforbairt na hÉireann agus a dtacaíocht fhollasach dóibh sin.

Is lá speisialta atá ann inniu do na pobail Éireannacha sin go léir trasna an domhain, idir bheag agus mhór, a thagann le chéile i spiorad bróid agus áthais chun a bhféiniúlacht agus ceangal a mbá agus a ngrá dá dtír dhúchais a cheiliúradh.

Ar Lá Fhéile Pádraig, beidh ár n-eisimircigh nua as Éirinn go háirithe chun tosaigh inár smaointe. Pé áit ina bhfuil siad, tá súil againn go mbeidh ár gclanna mac agus iníonacha sona sásta agus iad ag déanamh go maith ina bpobail roghnaithe agus go mbeidh deis éigin acu, lena gcairde agus a gcomharsana, páirt a ghlacadh i gceiliúradh áthasach ár n-éarlaimh. Táim ag smaoineamh go háirithe ar na hÉireannaigh sin i gcéin atá i mbun síochán a choimeád agus a bhfuil obair dhaonchabhrach ar siúl acu, agus nach féidir leo teacht abhaile ar an lá speisialta seo mar gheall ar a ndílseacht do dhaoine leochaileacha i bhfad óna mbaile. Ar an mbealach céanna a gcuimhnimid ar ár n-eisimircigh féin, ba cheart dúinn cuimhneamh ar na himircigh sin a bhfuil baile nua déanta acu in Éirinn, agus ar an lá seo go háirithe ba cheart dúinn iarracht speisialta a dhéanamh chun iad a chur san áireamh inár gceiliúradh náisiúnta.

Orthu siúd go léir a chomhroinneann an t-oileán seo, ar mhuintir na hÉireann, más ó dhúchas nó de bhunaidh na hÉireann iad, agus pé áit ar domhan ina bhfuil siad, agus orthu siúd a fhéachann orthu féin mar chairde Éireann, guím Lá Fhéile Pádraig oraibh atá sona, síochánta agus Gaelach go fíréanta.