Latest News

AN CHÉAD SEIMINEÁR UACHTARÁNACHTA

Posted on 11/9/12, at 2:34

AN CHÉAD SEIMINEÁR UACHTARÁNACHTA DE CHUID AN UACHTARÁIN MICHEÁL D. UÍ UIGINN LE BHEITH ANN DÉ SATHAIRN 17 SAMHAIN 2012

An Óige agus an tÉireannachas 2012

#anÓige
www.facebook.com/youngandirish

 

Dé Sathairn 17 Samhain rachaidh an tUachtarán Micheál D. Ó hUiginn i mbun an chéad cheann dá chuid Seimineár Uachtaránachta in Áras an Uachtaráin. Is é An Óige agus an tÉireannachas 2012 an téama don seimineár seo. Tá breis agus 700 de dhaoine óga tar éis páirt a ghlacadh in An Óige agus an tÉireannachas ó seoladh é i mBealtaine na bliana seo.

Beidh 100 duine óg i láthair ar an gcuid dheireanach den chomhairliúchán agus seimineár in Áras an Uachtaráin Dé Sathairn 17 Samhain, thar ceann na ndaoine óga a ghlac páirt sa cheithre cheardlann réigiúnacha sa tsraith An Óige agus an tÉireannachas 2012 faoi phátrúnacht an Uachtaráin i mí Mheán Fómhair. Mar bhailchrioch ar an lá cuirfidh daoine óga forógra “Glac Seilbh ar Athrú” i láthair an Uachtaráin agus a chuid aíonna.

Meastar go mbeidh ionadaithe ó Roinn an Taoisigh agus ó ranna Rialtais éagsúla eile orthu siúd a bheas i láthair ag an seimineár.

Le linn a óráide insealbhaithe anuraidh dúirt an tUachtarán Ó hUiginn:

“Tá sé i gceist agam freisin le linn m’Uachtaránachta, roinnt Seimineár Uachtaránachta a reachtáil a léireoidh téamaí atá tábhachtach dár gcomhshaol agus a dhéanfaidh iniúchadh orthu, téamaí atá éagsúil agus níos leithne ná mar a éilíonn reachtaíocht, téamaí ar nós athbhunú muiníne inár n-institiúidí, an bhaint eiticiúil idir ár ngeilleagar agus ár sochaí, todhchaí na hEorpa agus í bunaithe ar shíocháin, dlúthpháirtíocht shóisialta agus inmharthanacht.
“Díreoidh an chéad cheann de na seimineáir seo ar shaol na n-óg in Éirinn.”

Níos luaithe i mbliana thug an tUachtarán cuireadh do dhaoine óga insint dó faoina bhfís d’Éirinn agus an chaoi leis an bhfís sin a bhaint amach. Thug sé cuireadh dóibh é sin a dhéanamh le pé leagan amach ba mhian leo, bíodh sé i bhfoirm próis, filíochta, amhrán, físeán agus/nó closán. Bhí freagairt dhíograiseach ann ó dhaoine óga a chuir a moltaí ar aghaidh chuig an Uachtarán tríd an suíomh idirlin www.president.ie nó tríd an phost.

Tar éis don chuireadh seo a bheith curtha amach aige reachtáil an tUachtarán ceithre cheardlann réigiúnacha do dhaoine óga i mBaile Átha Cliath, Corcaigh, Muineachán agus Gaillimh. Ar cheithre Shatharn i ndiaidh a chéile i mí Mheán Fómhair chas an tUachtarán le daoine óga ag tús an lae agus lean siad ag obair le foireann d’éascaitheoirí gairmiúla agus iad ag tabhairt faoina smaointe maidir le todhchaí na hÉireann a scrúdú agus a phlé.

Ghlac 439 de dhaoine óga páirt sa chomhairliúchán ar líne agus tríd an phost agus bhí 294 díobh i láthair ag na ceardlanna réigiúnacha. Tá foireann de thaighdeoirí ó Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath i mbun ainilísithe faoi láthair ar na moltaí a tháinig ar líne, sa phost agus go pearsanta ó dhaoine óga agus tá siad ag cur Tuarascáil An Óige agus an tÉireannachas 2012 i dtoll a chéile. Foilseofar an Tuarascáil ar www.president.ie agus déanfar é a sheachadadh chuig na ranna Rialtais agus gníomhaireachtaí cuí agus beidh sé mar bhunús leis an bhforógra ‘Glac Seilbh ar Athrú’ a chuirfidh daoine óga i láthair Dé Sathairn 17 Samhain.

Beidh Seimineár Uachtaránachta An Óige agus an tÉireannachas 2012 ar siúl idir 10am agus 5.30pm i Seomra De hÍde in Áras an Uachtaráin.